LC LEMI säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lions Club Lemi ry. Sen kotipaikka on Lemi. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

§ 2 Tarkoitus

Klubin tarkoituksena on

A) Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.

B) Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

C) Valmistaa tilaisuus vapaaseen keskusteluun taloudellisista, sivistyksellisistä, yhteiskunnallisista ja muista yleisesti kiinnostavista asioita, ei kuitenkaan väittelyyn uskonnosta ja puoluepolitiikasta.

D) Kannustaa klubin jäseniä epäitsekkääseen toimintaan oman paikkakuntansa hyväksi yhteiskunnallisella, taloudellisella ja sivistyksellisellä alalla.

E) Kehittää hyvää kansalaishenkeä ja yhteisymmärrystä kaikkien kansojen kesken.

F) Toimia yhteistyössä Lions –klubien kansainvälisen Lions Clubs International –järjestön kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla varojenkeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä harjoittamalla kahvilaliikettä ja kioskikauppaa, kumpaakin vain yhdessä toimipaikassa.

§ 3 Jäsenyyden edellytykset

Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavoiltaan moitteettomaksi tunnettu mies, joka ei ole holhouksen alainen, eikä jonkin muun samanlaisen palveluyhdistyksen jäsen.

§ 4 Jäsenten ryhmittely

Klubin jäsen voi olla joko a) toimiva jäsen, b) ulkojäsen, c) kunniajäsen tai d) etuoikeutettu jäsen.

a) Toimivalla jäsenellä on puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa, velvollisuus olla läsnä klubin kokouksessa sekä osallistua aktiviteetteihin ja muuhun klubitoimintaan sekä jäsenmaksuvelvollisuus.

b) Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on muuttanut klubin kotipaikkakunnalta, tai joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän perusteen takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubin virkailijana eikä hänellä ole äänioikeutta klubin kokouksissa. Klubin jäsenmaksun suorittaminen on ulkojäsenen velvoituksena entiseen tapaan.

c) Klubikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi paikkakunnalla asuvan henkilön, joka järjestön ulkopuolisena henkilönä on suorittanut merkittäviä palveluja klubille tai lionismin hyväksi yleensä. Kunniajäsen ei suorita klubille jäsenmaksua. Klubin varoista suoritetaan kunniajäsenen kansainväliset maksut. Kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa.

d) Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on ollut vähintään 15 vuotta toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet. Hänelle kuuluu edelleen klubin jäsenmaksun suoritusvelvollisuus. Etuoikeutetusta jäsenyydestä on päätettävä yksimielisesti klubikokouksessa.

§ 5 Jäsenen valitseminen

Klubin toimivaksi jäseneksi voi tulla vain kutsun perusteella. Jokainen klubin toimiva jäsen voi tehdä hallitukselle kirjallisen suosituksen uuden toimivan jäsenen valitsemisesta.

Hallituksen käsiteltyä ehdotuksen myönteisesti klubikokous päättää asiasta suljetetulla äänestyksellä toisessa kahdesta peräkkäisestä kokouksesta ehdotuksen oltua ensimmäisessä kokouksessa yleisesti keskusteltavana. Ehdotus on katsottava rauenneeksi, mikäli päätös ei ole yksimielinen.

Klubin toimivaksi jäseneksi kutsuttu henkilö saa täyden klubijäsenyyden sen jälkeen, kun hänet on virallisesti otettu vastaan varsinaisessa kokouksessa ja hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksunsa.

Klubin hallitus voi hyväksyä siirtojäsenenä toimivaksi jäseneksi henkilön, joka samalla luopuu asianmukaisella tavalla jonkin toisen Lions –klubin jäsenyydestä ja jonka katsotaan täyttävän jäsenelle asetettavat yleiset edellytykset.

§ 6 Jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota klubista ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti klubikokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen suorittamaan klubille kuuluvat erääntyneet maksunsa.

Jäsen voidaan erottaa klubista, mikäli vähintään ¾ klubikokoukseen osallistuvista sitä kannattaa, jos klubin jäsen toiminnallaan menettelee ilmeisen ristiriitaisesti klubin päätavoitteiden kanssa.

Samoin voidaan menetellä, milloin hänen on kieltäytynyt määräaikana suorittamasta klubille tulevia maksuja tai hän on muulla tavoin ilmeisesti laiminlyönyt velvollisuutensa.

Edelleen voidaan jäsen erottaa vastaavalla tavalla, kun hän on ollut poissa klubin kolmesta peräkkäisestä varsinaisesta kokouksesta ilman etukäteen ilmoitettua pätevää syytä.

§ 7 Klubin hallitus

Klubin asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana toimiva presidentti, edellisen toimintavuoden presidentti, varapuheenjohtajina toimivat I ja II varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotussihteeri, klubimestari ja Tail Twister (juontaja).

1) Presidentti toimii hallituksen ja vuosikokousta lukuun ottamatta klubin kokousten puheenjohtajana. Presidentti osallistuu oman lohkonsa piirikuvernöörin neuvoa-antavan komitean (PNAK:n) kokouksiin.

2) Varapresidentit toimivat presidentin sijaisena tälle esteen sattuessa. I varapresidentti lisäksi valvoo ja ohjaa hallinnollisten toimikuntien toimintaa ja vastaavasti II varapresidentti aktiviteettitoimikuntien toimintaa.

3) Sihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta hallituksen ja kuukausikokouksen pöytäkirjojen laatimisesta ja päätösten täytäntöönpanemisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jäsen- ja aloiteilmoitusten laatiminen sekä edelleen toimittaminen ja muiden määräaikaisilmoitusten lähettäminen, arkiston ja jäsenluettelon hoitaminen sekä huolehtiminen klubin kokouksissa läsnäolon merkitsemisestä. Sihteeri osallistuu PNAK:n kokouksiin.

4) Rahastonhoitaja on klubin rahavarojen hoitaja. Hän huolehtii klubille tulevien maksujen vastaanottamisesta samoin kuin klubin maksujen suorittamisesta. Rahastonhoitaja osallistuu PNAK:n kokouksiin.

5) Tiedotussihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta kokouskutsujen lähettämisestä ja muusta ulospäin suuntautuvasta tiedottamisesta. Hän toimii sihteerin varamiehenä.

6) Klubimestari hoitaa klubin omaisuutta. Hän huolehtii kokousesineistä ja –tarvikkeista sekä –järjestelyistä.

7) Tail Twisterin eli juontajan tehtävänä on ylläpitää kokouksessa hyvää veljeshenkeä ja edistä viihtyväisyyttä.

Hallitus edustaa klubia, valmistelee klubikokouksessa esille tulevat asian, kutsu klubikokoukset koolle ja toteuttaa klubikokousten päätökset. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä presidentti on kannattanut.

§ 8 Klubin nimenkirjoitusoikeus

Klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti tai jompikumpi varapresidentti joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§ 9 Klubivaalit

Klubin hallituksen jäsenten vaalia varten seuraavaksi toimintavuodeksi nimittää presidentti ehdollepanotoimikunnan, jonka tulee asettaa ehdokkaat hallituksen eri jäseniksi siten, että klubikokous voi käsitellä esitystä maaliskuussa. Tässä ehdollepanokokouksessa voivat klubin jäsenet nimetä myös muita ehdokkaita. Vaalikokous pidetään huhtikuun klubikokouksen yhteydessä. Kokouksessa voidaan äänestää vain ehdollepanokokouksessa asetetuista ehdokkaista.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ja heidän toimikautensa alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä. Vaaleissa valitaan klubin hallituksen jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

§ 10 Kokoukset

Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Klubin vuosikokous pidetään lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

a) Päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä edelliseltä toimintakaudelta.

b) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

c) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

d) Vahvistetaan talousarvio alkanutta toimintavuotta varten.

Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Klubikokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole muualla toisin sanottu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

§ 11 Talous ja toimintavuosi

Klubin toiminta- ja tilivuosi alkaa 1. päivänä heinäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä. Tilit tulee päättää ja jättää tilintarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan tilin ja hallinnon tarkastuksesta.

§ 12 Erityisiä määräyksiä

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubikokouksessa, jossa vähintään 2/3 annetuista äänistä tulee muutosta kannattaa. Muutosehdotuksesta on hallituksen ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta. Klubin purkautuessa on sen varat käytettävä viimeisen klubikokouksen päätöksen mukaan klubin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

                                           Lemillä 28. syyskuuta 1982

                                           Heikki Vilho Tapani Partanen
                                           kunnanjohtaja Lemin kunnasta

                                           Markku Timo Jaakko Peutere
                                           kunnansihteeri Lemin kunnasta

                                           Antti Juhani Okko
                                           pankinjohtaja Lemin kunnasta

                                           Teuvo Matti Samuli Jukkala
                                           pankinjohtaja Lemin kunnasta

Todistavat                           Paula Heiskanen                                       Outi Haapasalo
                                           apulaiskanslisti                                         kanslisti