LC LEMI ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lions Club Lemi ry.

Sen kotipaikka on Lemi.

Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

2 § Tarkoitukset

Klubin tarkoituksena on edistää Lions-etiikan ja periaatteiden toteutumista sekä kannustaa palvelunhaluisia henkilöitä yhteiseen hyväntekeväisyystoimintaan ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä. Lions etiikkaan kuuluu edistää jäsentensä keskinäistä yhteistoimintaa ja yhteisymmärrystä sekä luoda mahdollisuuksia vapaaseen keskusteluun kaikista yleisistä asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi tekee hyväntekeväisyystyötä omalla paikkakunnalla ja toimii yhteistyössä muiden Lions-klubien kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Klubi tarjoaa jäsenilleen johtamistehtäviä, koulutusta sekä mahdollisuuden verkostoitua kotimaassa ja kansainvälisesti. Klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, matkoja sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

Klubi toimii yhteistyössä lionsklubien kansainvälisen järjestön Lions Clubs Internationalin (myöhemmin järjestö), moninkertaispiirin MD 107 eli Suomen Lions-liitto ry:n (myöhemmin liitto) ja oman Lions-piirinsä kanssa niiden jäsenenä.

Toimintansa klubi rahoittaa keräämällä liittymis- ja jäsenmaksuja ja se voi hankkia varoja myös vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Klubi harjoittaa asianomaisen luvan saatuaan rahankeräystoimintaa, jolla tuetaan pelkästään säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamista.

3 § Jäsenyyden edellytykset

Klubin jäseneksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavaltaan moitteettomaksi tunnettu täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö.

4 § Jäsenten ryhmittely

Toimiva jäsen

Toimivalla jäsenellä on puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa, oikeus osallistua klubin tapaamisiin, aktiviteetteihin ja muuhun klubitoimintaan, mahdollisuus hakea mitä tahansa tämän järjestön, piirin tai Iionsklubin virkaa, johon hän täyttää muut vaatimukset sekä liittymismaksu- ja jäsenmaksuvelvollisuus. Tätä jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.

Ulkojäsen

Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän syyn takia estynyt osallistumasta säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään toimintakaudeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubin virkailijana eikä valtuutettuna edustajana. Ulkojäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus sekä puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa. Tätä jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.

Kunniajäsen (Honorary)

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka ei ole lion mutta on suorittanut paikkakunnalle tai lionsklubille huomattavia palveluksia ja jolle klubi tahtoo osoittaa erikoista huomaavaisuutta. Kunniajäsenellä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuvelvollisuutta, vaan klubin varoista suoritetaan kunniajäsenen jäsen- ja mahdolliset liittymismaksut. Kunniajäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa ja hän ei voi toimia klubin virkailijana tai valtuutettuna edustajana. Tätä jäsenluokkaa ei oteta mukaan klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.

Etuoikeutettu jäsen

Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on ollut vähintään 15 vuotta toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai jonkin muun hallituksen hyväksymän syyn vuoksi haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai järjestön virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet sekä puhe- ja äänioikeus. Etuoikeutetulla jäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus. Etuoikeutetusta jäsenyydestä tarvitaan kokouksen yksimielinen päätös. Tätä jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.

Ainaisjäsen

Klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen lion vähintään 20 vuotta ja on suorittanut huomattavia palveluksia klubille, paikkakunnalleen tai järjestölle, klubin jäsen, joka on vakavasti sairas, klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen jäsen vähintään 15 vuoden ajan ja joka on täyttänyt 70 vuotta, voi saada klubin ainaisjäsenyyden, mikäli kokous niin päättää. Klubi maksaa kansainväliselle järjestölle tämän määräämän summan ainaisjäsenen vastaisten jäsenmaksujen kattamiseksi. Ainaisjäsenen on maksettava klubin jäsenmaksu vuosittain vähennettynä kansainvälisen jäsenmaksun osuudella. Ainaisjäsenyys ei vaikuta niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joita jäsenellä muutoin on. Ainaisjäsen, joka muuttaa ja saa kutsun liittyä toiseen lionsklubiin, voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi myös uudessa klubissa. Tätä jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.

Liitännäisjäsen

Klubin hallitus voi kutsua jäsenen liitännäisjäseneksi. Hänellä on ensisijainen jäsenyys toisessa klubissa, jonka jäsenrekisteriin hänet on merkitty. Hän on liitännäisjäsenyyden myöntäneen klubin paikkakunnan asukas tai hänellä on siellä työpaikka. Klubin hallitus tarkistaa jäsenyysedellytykset vuosittain. Myöntävä klubi ei ilmoita liitännäisjäsentä sen kuukauden jäsenilmoituksessa.

Klubi voi määrätä liitännäisjäsenelle sopiviksi katsomansa klubin paikalliset jäsenmaksut.

Liitännäisjäsenyyden myöntänyt klubi ei ilmoita jäsentä jäsenrekisteriin. Liitännäisjäsenellä on äänioikeus. Hän ei kuitenkaan saa edustaa liitännäisjäsenyyden myöntänyttä klubia valtuutettuna. Hän ei voi ryhtyä tämän klubin klubi-, piiri- tai kansainväliseksi virkailijaksi eikä hakeutua piirin, moninkertaispiirin tai kansainvälisten toimikuntien tehtäviin. Liitännäisjäsenelle määrätään jäsenmaksu. Tätä jäsenluokkaa ei oteta mukaan klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.

Tukijäsen

Klubin hallitus voi hyväksyä henkilön tukijäseneksi. Tukijäsen on henkilö, joka ei pysty osallistumaan klubin toimintaan toimivana jäsenenä, mutta joka kuitenkin haluaa tukea klubia ja osallistua sen aktiviteetteihin. Tukijäsenellä on äänioikeus. Hän ei kuitenkaan saa edustaa klubia valtuutettuna. Hän ei voi ryhtyä klubi-, piiri- tai kansainväliseksi virkailijaksi eikä hakeutua piirin, moninkertaispiirin tai kansainvälisten toimikuntien tehtäviin. Tukijäsenen jäsenmaksu on vähintään 25 % korkeampi kuin toimivan jäsenen ja hänelle määrätään liittymismaksu. Tukijäsenten määrä saa olla enintään 25 % klubin kokonaisjäsenmäärästä. Tätä jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.

5 § Jäseneksi ottaminen

Klubi voi ottaa uuden jäsenen seuraavilla tavoilla:

 • Jäsenen esittämänä kutsusta; jokainen klubin toimiva jäsen voi tehdä hallitukselle ehdotuksen uuden toimivan jäsenen valitsemisesta.
 • Kirjallisen tai suullisen hakemuksen perusteella klubin hallituksen esityksestä.

Klubi hyväksyy kokouksessaan tai kuukausitapaamisessaan jäsenen yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Klubin toimivaksi jäseneksi kutsuttu ja liittymistahtonsa ilmaissut henkilö saa täyden klubijäsenyyden sen jälkeen, kun hänet on virallisesti otettu vastaan kokouksessa tai kuukausitapaamisessa ja hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksunsa.

Eronnut jäsen, joka oli erotessaan hyvässä asemassa, voidaan hyväksyä uudelleen jäseneksi, ja hän säilyttää aikaisemmat lionspalveluansionsa.

6 § Jäsenmaksu

Klubi voi määrätä jäsenilleen jäsenmaksuja ja muita ylimääräisiä maksuja (esim. hallinto- ja aktiviteettimaksuja).

Maksamatta jättäminen

Jos jäsen ei ole huomautuksista huolimatta suorittanut jäsenmaksuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa eräpäivästä, klubihallitus voi päättää jäsenen erottamisesta. Erotettava jäsen voi vaatia asian käsittelyä klubikokouksessa, tällöin erottamiseen vaaditaan 2/3 läsnä olevista jäsenten äänistä.

7 § Jäsenyys

Hyvässä asemassa oleva jäsen

Jäsen saa hyvän aseman suorittamalla erääntyneet maksunsa. Vain hyvässä asemassa olevalla jäsenellä on äänioikeus ja oikeus toimia klubin virkailijana.

8 § Kaksoisjäsenyys

Kukaan ei saa olla samanaikaisesti useamman kuin yhden Iionsklubin jäsen kunniajäsenyyttä tai liitännäisjäsenyyttä lukuun ottamatta.

9 § Jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota klubista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet maksunsa klubille, palauttamaan hallussaan mahdollisesti olevat klubin varat ja tarvikkeet sekä luopumaan oikeudestaan käyttää LIONS-nimeä, -merkkiä ja muita järjestön tunnuksia.

10 § Siirtojäsenyys

Henkilön, joka siirtojäsenenä luopuu jonkun toisen lionsklubin jäsenyydestä, voi klubin hallitus hyväksyä klubin toimivaksi jäseneksi.

Tämä klubi voi myöntää siirron perusteella jäsenyyden lionille, joka on luopunut tai aikoo luopua toisen lionsklubin jäsenyydestä, sillä ehdolla, että hän on hyvässä asemassa siirron pyytämisen aikaan. Siirtyvällä jäsenellä ei saa olla suorittamattomia velvoitteita edelliselle klubille.

Jos on kulunut yli kaksitoista (12) kuukautta hänen jäsenyytensä päättymisestä toisessa klubissa ja siirtojäsenilmoitusta ei ole tehty, niin hänet voidaan ottaa vain uutena jäsenenä klubiin.

11 § Jäsenyyden menettäminen

Jäsen voidaan erottaa klubista seuraavilla yhdistyslain mukaisilla perusteilla:

 1. Jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on klubiin liittymällä sitoutunut.
 2. Jos hän on menettelyllään klubissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut klubia.
 3. Jos hän ei enää täytä laissa tai klubin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen voidaan erottaa klubista, jos 2/3 klubin hallituksen jäsenistä äänestää erottamisen puolesta.  Erotettava jäsen voi vaatia asian käsittelyä klubikokouksessa, tällöin erottamiseen vaaditaan 2/3 läsnä olevista jäsenten äänistä. Jäsenyyden menettämisen myötä henkilö menettää oikeuden LIONS-nimeen, -tunnukseen, ja -merkin kantamiseen, jotka liittyvät klubiin tai järjestöön.

12 § Hallitus ja virkailijat

Klubin asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa toimintavuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Klubin hallitukseen kuuluu minimissään klubin presidentti, varapresidentti (-presidentit), sihteeri ja rahastonhoitaja sekä lisäksi 1-2 muuta jäsentä. Hallituksen vähimmäiskoko on viisi henkilöä. Hallitukseen voidaan valita lisäksi toimikuntien puheenjohtajia. Klubin hallituksen enimmäiskoko on 12 jäsentä.

Presidentti toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen toimikausi.

Klubipresidentti

Presidentti on klubinsa ylin hallintovirkailija ja toimii klubinsa maailmanlaajuisen toimintaryhmän johtajana. Hän toimii vuosikokousta lukuun ottamatta klubin ja hallituksen kokousten ja kuukausitapaamisten puheenjohtajana. Presidentin tulee kannustaa jäseniä osallistumaan säännöllisiin kokouksiin, kuukausitapaamisiin ja aktiviteetteihin.

Edellinen presidentti

Hän ja muut entiset presidentit palvelevat klubipresidentin ja varapresidenttien mentoreina ja hän palvelee klubin LCIF-koordinaattorina, ellei hän ole estynyt toimimaan tässä virassa. Tällaisessa tapauksessa joku muu klubin jäsen voidaan valita tähän virkaan.

Varapresidentti (varapresidentit)

Varapresidenttien tehtävänä on valvoa niitä toimikuntia, jotka presidentti on määrännyt heidän valvontaansa, sekä toimia presidentin sijaisena. Varapresidenttien virkoihin saattaa liittyä toimikuntien puheenjohtajuuksia. Klubi päättää varapresidenttien lukumäärän.

Sihteeri

Sihteeri huolehtii hallituksen ja klubin kokousten ja kuukausitapaamisten pöytäkirjojen laatimisesta ja päätösten tiedottamisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jäsenrekisterin päivittäminen kuukausittain (jäsenmuutokset ja aktiviteetti-ilmoitukset), muiden määräaikaisilmoitusten laatiminen ja lähettäminen sekä klubin jäsenten läsnäolotilastosta, jäsenluettelosta ja arkistosta huolehtiminen.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja on vastuussa klubin rahavarojen ja kirjanpidon hoidosta. Hän huolehtii klubille tulevien maksujen vastaanottamisesta sekä klubin maksujen suorittamisesta.

Tiedotussihteeri eli markkinointiviestinnän vastaava

Tiedotussihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta ulospäin suuntautuvasta tiedottamisesta ja toimii sihteerin varahenkilönä.

Aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja

Toimii klubin maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenenä. Johtaa palvelu(aktiviteetti)toimikuntaa, jotta toteutetaan klubin palveluun liittyvät suunnitelmat klubin palvelutavoitteiden saavuttamiseksi.

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja

Toimii klubin maailmanlaajuisen toimintaryhmän jäsenenä. Jäsentoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on valmistella ehdotukset uusista jäsenistä hallitukselle.

Ohjelmakoordinaattori

Parantaa kokouksia ja pitää jäsenet ajan tasalla tärkeistä aiheista hankkimalla puhujia ja viihdettä säännöllisiin kokouksiin, riippuen klubin jäsenten mielenkiinnon kohteista.

Klubimestari

Klubimestari hoitaa klubin aineellista omaisuutta. Hän huolehtii kokouksiin liittyvistä välineistä, tarvikkeista sekä järjestelyistä.

Seremoniamestari (tail twister)

Seremoniamestarin tehtävänä on ylläpitää kokouksissa hyvää henkeä ja edistää viihtyvyyttä.

13 § Virkailijoiden valinta

Klubin seuraavan toimintakauden hallituksen jäsenten vaalia varten presidentti nimittää ehdollepanotoimikunnan. Toimikunnan tulee asettaa ehdokkaat hallituksen jäseniksi siten, että klubi voi käsitellä esitystä maaliskuun kuukausitapaamisessaan. Tässä ehdollepanokokouksessa voivat klubin jäsenet nimetä myös muita ehdokkaita.

Vaalikokouksessa huhtikuussa valitaan klubin hallituksen jäsenet sekä yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi, joka alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä. Presidentti nimittää muut klubivirkailijat, joiden tehtäviä voi myös yhdistää siten, että yksi jäsen hoitaa useampaa virkaa.

14 § Avoin virka

Jos presidentin tai varapresidentin virka jostain syystä vapautuu, varapresidentit hoitavat sitä arvojärjestyksessä. Jos virka täytetään kesken toimikauden, klubin hallituksen tulee määrätä pidettäväksi klubin ylimääräinen sääntömääräinen kokous.

Jos jokin muu hallituksen virka vapautuu, klubin hallitus voi nimittää klubin jäsenen hoitamaan sitä toimikauden loppuun hallituksen ulkopuolisena virkailijana. Valitulla henkilöllä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jos niin monta hallituksen virkaa tulee vapaaksi, ettei klubin hallitus ole enää päätösvaltainen, klubin kokous voi täyttää virat vaalissa, joka voidaan pitää vain klubin seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa.

15 § Valitun virkailijan korvaaminen

Mikäli valittu virkailija ei voi astua virkaansa tai kieltäytyy siitä ennen toimikautensa alkamista, hallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen kokous jonkun toisen valitsemiseksi virkaan. Ilmoitus kokouksen tarkoituksesta, ajasta ja paikasta tulee toimittaa kaikille klubin jäsenille postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Vaali toimitetaan heti ehdollepanon jälkeen ja kokouksen yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee tuloksen.

16 § Virkailijan erottaminen

Klubin virkailija voidaan erottaa virastaan, jos siihen on pätevä syy ja jos kaksi kolmasosaa (2/3) klubin kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

17 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa.

18  § Hallituksen kokoukset

Hallitus valmistelee kuukausitapaamisessa ja kokouksessa esille tulevat asiat, kutsuu kokoukset koolle, päättää kokoontumispaikasta ja toteuttaa kokousten päätökset. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja, sekä enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.

Presidentti voi harkintansa mukaan kutsua klubin hallituksen ylimääräiseen kokoukseen, jonka ajan ja paikan hän määrää, tai jos vähintään kolme (3) klubin hallituksen jäsentä pyytää sitä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumisesta on kokouskutsussa mainittava.

Hallituksen etäkokoontumisessa noudatetaan soveltuvin osin sitä, mitä klubin etäkokouksista on jäljempänä ohjeistettu.

19 § Kuukausitapaamiset/-kokoukset

Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesä- ja heinäkuussa. Kokoontumiskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen tapaamista. Kutsun saa toimittaa postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena. Kutsussa on kerrottava, onko kyseessä kuukausitapaaminen vai kuukausikokous.

Kuukausikokouksen etäkokoontumisessa noudatetaan sitä tapaa, mitä klubin etäkokouksista on jäljempänä ohjeistettu.

20 § Sääntömääräiset kokoukset

Kutsu vuosi- ja vaalikokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 Kutsun yhteydessä on ilmoitettava sen paikka ja aika. Kutsun saa toimittaa postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena.

Klubin vaalikokous on pidettävä huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Sekä fyysisesti että etäyhteyden avulla läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet suorittavat vaalin joko yksimielisellä päätöksellä tai vaalisalaisuuden takaavalla äänestystavalla.

 • Valitaan ehdollepanokokouksessa asetetuista ehdokkaista klubin hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi.
 • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi.
 • Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
 • Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen ja muiden maksujen suuruus seuraavaa toimintavuotta varten.
 • Hyväksytään seuraavan toimintakauden talousarvio.

Klubin vuosikokous on pidettävä lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä edelliseltä toimintavuodelta.
 • Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Klubin sääntömääräisiin kokouksiin voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua myös sähköpostitse tai muun dokumentoitavan tietoliikenneyhteyden avulla. Tällöin kokouskutsussa mainitaan kokousmenettely.

Jäsen voi ilmoittaa kantansa asioihin kutsussa mainitulla yhteysvälineellä esimerkiksi sähköpostilla kokouksen aikana. Kokouksessa pitäydytään ennen kokousta ilmoitettuun asialistaan ja päätösehdotuksiin. Äänestykset tehdään sähköisellä järjestelmällä.

21 § Klubin ylimääräinen kokous

Klubin ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus tai klubin kokous pitää sitä aiheellisena.

Kutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsun saa toimittaa postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena.

Ylimääräiseen klubikokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä osallistua sähköpostitse tai muun dokumentoitavan tietoliikenneyhteyden avulla. Tällöin kokouskutsussa mainitaan kokousmenettely.

Jäsen voi ilmoittaa kantansa asioihin kutsussa mainitulla yhteysvälineellä esimerkiksi sähköpostilla sen aikana. Äänensä antaneen on tällöin otettava huomioon, että kokouksen aikana voidaan tehdä uusia ja muutettuja ehdotuksia, jos jäsenten kesken ei ole sovittu, että kokouksessa pitäydytään ennen kokousta ilmoitettuun asialistaan ja päätösehdotuksiin. Äänestykset tehdään sähköisellä järjestelmällä.

22 § Klubin nimenkirjoitusoikeus

Klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti, sihteeri tai hallituksen määräämä muu henkilö aina kaksi yhdessä.

23 § Toiminta- ja tilikausi

Klubin toiminta- ja tilikausi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä.

Tilit tulee päättää ja jättää toiminnantarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

24 § Klubin taloushallinto

Sen tulee ylläpitää vähintään kahta (2) erillistä tiliä, yleisesti hyväksytyillä kirjanpitotoimenpiteillä.

Klubilla tulee olla erillinen tili hallintokulujen, kuten jäsenmaksujen ja muiden sisäisesti kerättyjen varojen tallettamiseksi.

Toinen tili tulee perustaa aktiviteettivarojen eli yleisöltä kerättyjen varojen tallettamiseksi. Klubi ei saa valtuuttaa eikä sallia yleisöltä kerättyjen nettotulojen käyttämistä klubin hallinnollisiin menoihin. Mikäli yleisöltä kerätään varoja johonkin tarkasti määriteltyyn tarkoitukseen, ei klubi saa valtuuttaa tai sallia niiden käyttöä mihinkään toiseen tarkoitukseen, vaikka se olisi muutoin yleisesti hyväksytty aktiviteettivarojen käyttökohde.

25 § Klubin edustus piirin ja liiton vuosikokouksissa sekä järjestön vuosikongressissa

Hallitus tai sen jäsenistä muodostettu erityinen toimikunta nimittää tämän klubin edustajat ja varaedustajat klubijäsenten hyväksynnällä piiri- ja vuosikokoukseen ja kansainväliseen vuosikongressiin. Edustajina voivat toimia hyvässä asemassa olevat klubin jäsenet. Edustajien määrät selviävät piirin, liiton ja järjestön säännöistä ja ohjesäännöistä.

Jokaisella järjestön entisellä presidentillä, entisellä kansainvälisellä johtajalla, järjestön virkailijoilla, joita ovat presidentti, edellinen presidentti, ensimmäinen varapresidentti, toinen varapresidentti, kolmas varapresidentti, kansainväliset johtajat, piirikuvernöörit, pääjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja muut virkailijat, joista kansainvälinen hallitus voi päättää, sekä entisillä piirikuvernööreillä, jotka ovat hyvässä asemassa olevan lionsklubin toimivia ja hyvässä asemassa olevia jäseniä, on oikeus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä ja moninkertaispiirinsä vuosikokouksiin eikä heitä lasketa klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

26 § Klubin purkautuminen ja lakkauttaminen

Päätös klubin purkamisesta voidaan tehdä klubin sääntömääräisessä kokouksessa tai sitä varten koolle kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa, ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä.

Klubin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan klubin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

ERITYISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

27 § Erimielisyydet

Kaikki erimielisyydet tai vaatimukset, jotka syntyvät jäsenen tai jäsenien tai entisen jäsenen tai jäsenien ja klubin tai klubin hallituksen virkailijan kesken jäsenyydestä tai sen tulkinnasta, klubin sääntöjen ja ohjesäännön rikkomisesta tai soveltamisesta tai jäsenten erottamisesta klubista tai mistä tahansa muusta asiasta, jota ei voida tyydyttävästi ratkaista muilla keinoin, on selvitettävä kansainvälisen hallituksen laatiman erimielisyyksien ratkaisumenettelyn kautta.

28 § Sääntömuutos

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubin kokouksessa, jossa vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa.

29 § Sääntömuutoskokouksen koollekutsuminen

Muutosehdotuksesta on hallituksen toimesta ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.

30 § Sääntömuutoksen voimaantulo

Muutos astuu voimaan sen jälkeen, kun yhdistysrekisteri on sen rekisteröinyt.

31 § Muut säännöt ja määräykset

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan ensisijaisesti Suomen Yhdistyslain säännöksiä, toissijaisesti kansainvälisen järjestön (LCI) sääntöjä ja tämän jälkeen Suomen Lions-liiton (SLL) sääntöjä ja piirin sääntöjä.